You Weren’t Using That Dock, Were You?

Yeah, no, that’s an awful parking job.