Washing Machine Scare Tactic !

Washing can be dangerous.