Yerf Dog go-kart on/off road!!!!!!!!!!

Cold Yerf Dog go-kart ride.I ride on road then off road.FUN FUN.