white kid takes on 2 black kids

this white kid kicks 2 black boys ass