Vurtego Pogo Sticks Short #3

Jumping around on Vurtego Pogo Sticks - air spring adult sized pogo sticks.