Viet Singers Live Show Long Beach

Posted by IdealWealth on Jul. 17, 2010

Vietnamese Live Shows Coming to a City Near You. All-Star line-up of the most popular Viet Singers performing live. See schedule at www.Ritz-Entertainment.com Viet ConcertHát Cho Tình Yêu 4 in Long Beach Topic: Live Concerts Ritz Entertainment hân h?nh gi?i thi?u m?t chuong trình nh?c thính phòng giá tr? và d?c s?c hon bao gi? h?t v?i ch? d? Hát Cho Tình Yêu 4.Expected: Sunday 15 August, 2010(Celebrity Line-Up - MC Nam Loc, Thuy Duong, Tuan Ngoc, Khanh Ha, My Linh, Tran Thu Ha, Nguyen Hong Nhung, Vu Khanh, Y Lan, Quang Dung)

Categories Pop Culture

Tags viet concert, viet singers, viet music, vietnamese concert, hat cho tinh yeu 4, ritz entertainment

More Details »