Two Wheelin a Four Wheeler

my two cousins two wheelin a four wheeler on their farm.