Two giant women shrink a man

Two giant women shrink a man

Chloe and Diana shrink a man with a special gun