Turkey Day Explosion

Posted by girlsandguns on Nov. 21, 2007