Tobasco vs Eye

Tobasco vs Eye

Shiroi decides that putting tobasco sauce in his eye is a solid way to enjoy a party.