Stun Gun Fun - Jaquanda

She's gets an assfull of electricity.