Spastic Dog

Spastic Dog

My dog really enjoyed that belly rub