Ski gliding

Sick video of gliding down a mountain with skis