ShikokuCCM2-kensyukai

The staff arrangement on the Sportster meeting in Shikoku previous day