Salto Ossetia

Ossetin tries to do wall salto but fails