Riqudey Amba - hebrew

???? ??? ???? ??? .??? ??? ?SCV !