Phaeton Mythos Royal by Hofele-Design

Hofele Mythos on the base of VW Phaeton, all versions, V6, V8, V10, V12, Short- and Long wheel base versions.