Obama Donkey

Obama Donkey

Donkey's rallly for Obama in '08.