Monty Python

Monty Python clip of women stoning someone.