Maxime Renard : Urban ski

A french guy called Maxime Renard makes urban ski.