marshmallow arrows!!

throwing marshmallows while drunk :P