marshmallow arrows!!

marshmallow arrows!!

throwing marshmallows while drunk :P