Malibu LionDog is not King!

Malibu Lion King Dog... Wanted! Lion Queen Bitch!