M?Y ?P NU?C M?A F1 - 400

Posted by tuongmkt on Mar. 31, 2012

C?ng Ty C? Ph?n SX & XNK VI?N Ð?NG l? m?t doanh nghi?p chuy?n b?n bu?n v? b?n l? c?c lo?i m?y ?p m?a si?u s?ch, m?y l?m d? vi?n… V?i t?m ni?m l?y s? th?nh c?ng c?a kh?ch h?ng l?m thu?c do cho s? th?nh c?ng c?a m?nh, ch?ng t?i lu?n l? l?c d? t?m ra gi?i ph?p t?i uu nh?t cho qu? kh?ch. C?c b?n c? d? d?nh m? qu?n nu?c m?a ho?c l?m d?i l? m?y ?p m?a xin vui l?ng li?n h?: C?ng Ty C? Ph?n SX & XNK Vi?n Ð?ng. Ð?a Ch?: 386 Ðu?ng Vinh Hung – Ho?ng Mai – H? N?i Ði?n Tho?i: 0988.395.618 – A.TU?NG Website: thietbiviendong.vn Vi?n Ð?ng: Chia s? co h?i, h?p t?c c?ng ph?t tri?n. Ch?c b?n th?nh c?ng!

Categories Technology

Tags may ep mia sieu sach

More Details »