LOLERZ CAT GETS CAUGHT IN THE FAN@!!

wel ma frien put mous toi on da fann an kat jump on it an swin arund on it an he hit wall at end cat wuz ok