L?c nu?c s?ch b?ng than ho?t tính - Than ho?t tính Ph?n Lan.mp4

Than ho?t tính Ph?n Lan là thuong hi?u uy tín t?i TPHCM, chuyên cung c?p than ho?t tính ch?t lu?ng trong vi?c x? lí nu?c, kh? mùi, kh? d?c dùng trong d?i s?ng và s?n xu?t công nghi?p. Thí nghi?m l?c nu?c b?ng than ho?t tính g?m các bu?c: - Úp ngu?c chai nu?c dã b? ph?n dáy lên ly, luu ý n?p chai d?c kho?ng 4,5 l? nh? d? nu?c ch?y ra. - L?n lu?t cho d?ng c? vào thành t?ng l?p: d?u tiên là lót l?p gi?y th?m, k? ti?p là than ho?t tính, m?t l?p cát, m?t l?p s?i, cu?i cùng là l?p gi?y lót. - Ð? nu?c b?n t? t? vào và ch? trong giây lát. Thông qua các l?p cát s?i và than ho?t tính, nu?c b?n dã du?c l?c s?ch b?i b?n. K?t qu? là ta có du?c m?t ly nu?c trong hoàn toàn, ch? qua vài bu?c don gi?n. S?n ph?m than ho?t tính do có c?u trúc r?ng có d?c tính h?p ph? m?nh nên ngoài vi?c l?c nu?c, có th? l?c khí d?c, kim lo?i n?ng, thu?c hóa h?c l?n trong nu?c. Liên h? mua than ho?t tính t?i TPHCM: Mr.Tru?ng: 0909454131 Ho?c: 885/19/14 Nguy?n ?nh Th? - Phu?ng Hi?p Thành - Q.12 - TP.HCM Khách hàng có th? d?t mua online, công ty TNHH Môi Tru?ng Ph?n Lan nh?n ship hàng trên toàn qu?c.