Jolene on Nitro Circus

This girl is pretty tough!