Ikki Tousen mega slideshow

a Ikki Tousen slideshow with four tracks from the anime.