Hockey throat slash

Goalie gets throat slashed by ice skate