Guy dancing to Ying Yang Twins.

Nasty fat guy dancing to "wait(the whisper song)" warning: nasty