Guns N' Roses Osaka Japan Rehearsal JOsaka Dome) jan 21 2017

Joseph szabo