giup viec nha

Posted by TKT-Cong-Ty-296 on Sep. 07, 2012

Giup viec nha , TKT company TKT company, 08.66.830.930 website: http://tietkiemthoigian.vn Gi?p vi?c nh? to?n di?n Gi?p vi?c nh? m?i TKT gi?i thi?u D?ch v? GI?P VI?C NH? to?n di?n ho?n to?n m?i T? ng?y 1/6/2012, TKT tr?n tr?ng g?i d?n Qu? kh?ch h?ng d?ch v? GI?P VI?C NH? to?n di?n m?i. H?nh th?c m?i nhu sau: GI?P VI?C NH? TR?N G?I = Gi?p vi?c nh? theo gi? h?ng ng?y D?ch v? v? sinh nh? ? d?nh k? (th?ng, qu?) Gi?p vi?c nh? m?i V?i d?ch v? Gi?p vi?c nh? to?n di?n, gia d?nh b?n s? du?c cham s?c t?t nh?t, to?n di?n nh?t. 1. Gi?p vi?c nh? theo gi? - Ngu?i gi?p vi?c nh? theo gi? c? kinh nghi?m ho?c du?c d?o t?o d? l?m t?t gi?p vi?c nh?: s? d?ng c?c thi?t b? gia d?nh: m?y gi?t, m?y h?t b?i, m?y ?i d?, m?y r?a b?t, b?p ga, n?i com di?n... d?n d?p v? sinh nh? c?a: van ph?ng, ph?ng kh?ch, ph?ng ng?, b?p an, s?n nh?, nh? v? sinh... gi?t qu?n ?o, phoi d?, ?i d?, s?p x?p qu?n ?o... di ch?, n?u com

Categories Family

Tags giup viec nha, giup viec nha theo gio, giup viec nha tphcm, giup viec nha hcm, giup viec nha chuyen nghiep, giup viec nha uy tin, giup viec nha tkt

More Details »