Fat Polish Kid Vs. White boy

Fat Jewish kid wrestles skinny white boy.