Do you smoke?

If you're smoker, you must watch it, if you're not, you too.. no description, just watch;)