Dinner at sushi bar

Dinner at sushi bar,Akira Japanese Cuisine,Sarawak Plaza,Kuching.