David vs Goliath - Underdog Story

190 lb kid vs 280 lb guy. Who ya got?