Crazy Fat Goth Chick Gone Wild @ Mayhem Fest 2009

Goth chick flips out at some guy @ Mayhem Fest 2009