Clay Guida burping good

Clay Guida belching in between rounds.