Chicago's Navy Pier

Chicago night skyline at Navy Pier carnival set to bluesy riff