Cheap nut shot

Dude has no idea nut shot is coming