Ch?ng trai t?t b?ng ver 1 _ Lets Viet Channel

Phim Ch?ng trai t?t b?ng ph?t s?ng l?n d?u ti?n t?i Vi?t Nam tr?n k?nh truy?n h?nh Let’s Viet v?o l?c 19h30 c?c ng?y trong tu?n, b?t d?u t? ng?y 5/3/2013. M?i qu? kh?n gi? d?n xem.