can you tarzan swing

This was my boyfriend trying to tarzan swing into the river