Bulldog Bash 2007 - Fireforce Jet Car

Fireforce jet car on the Drag strip at the Bulldog Bash near Stratford-upon-avon.