Bull fighting midget!

Bull fighting midget!

torro torro shorty!