bucket vs quarter stick of dynamite

i got my hands on a quarter stick of dynamite..so what the hell.