Boom! Headshot.

S2lkIGNyYXNoZWQgb24gdGhlIGZsb29yIGR1cmluZyBhIHdlZGRpbmdkYW5jZS4=