Bike Jump Fail

Bike Jump Fail

Kid fails bike jump, Napoleon Dynamite style...