Big shopping cart bail

Huge shopping cart bail to a hard fall.