Balloon over the White House

You owe us $20 Josie!