Ba Gua Masters Videos

http://www.raretaichivideos.com , Masters demo. 87 year old Lu Hung Bin. In the world of Martial Arts, there is Karate, Boxing, UFC, Brazilian Jiu Jitsu, Aikido, Hapkido, Judo, Hsing yi, Yi Chuan, Pa Kwa, Wrestling, Kung Fu, Kajukenbo, Tang Soo Do, Sha