Asias Next Top Model

V?i vinh d? l? don v? d?c quy?n ph?t s?ng Asia’s Next Top Model 2012 t?i Vi?t Nam, C?ng ty c? ph?n truy?n th?ng da phuong ti?n Latsata (Lasta Multimedia) s? ph?t s?ng to?n b? 13 s? c?a chuong tr?nh tr?n K?nh truy?n h?nh LetsViet t? 21:30 v?o Ch? Nh?t h?ng tu?n. (Chuong tr?nh s? du?c ph?t l?i v?o th? nam tu?n k? ti?p v?o l?c 11:00)